AMANAT YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli-ahli Yang Berhormat semua.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT di atas limpah dan kurnia-Nya saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mencadangkan saya untuk dipilih menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan yang mulia ini.


Selanjutnya