PENAFIAN

Penafian :

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam portal ini, tiada waranti, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Parlimen Malaysia ataupun Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi. Parlimen Malaysia dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

Parlimen Malaysia atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.